Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy deklarują wolę bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej wśród jej członków i ich rodzin. Ten cel można realizować na różne sposoby. Poprzez pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego czy kulturalnego oraz jego ukierunkowanie na zadania apostolskie. Także poprzez przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej. Wreszcie poprzez kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.

Akcja Katolicka, by zrealizować swe cele, może prowadzić, w zależności od potrzeb i możliwości, działalność oświatową, wychowawczą, wydawniczą, kulturalną, informacyjną, dobroczynną, turystyczną, krajoznawczą, sportową a nawet gospodarczą.

 

Akcja Katolicka przed II wojną światową działała zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i poza naszym kontynentem. Jej aktywność została w Polsce gwałtownie przerwana po wybuchu wojny, bowiem niemiecki okupantzabronił działalności wszelkich polskich organizacji. Po wojnie komunistyczne władze nie zezwoliły na wznowienie działalności w Polsce przez Akcję Katolicką.

 

12 stycznia 1993 roku, podczas wizyty „ad limina Apostolorum ” w Rzymie, biskupi polscy usłyszeli z ust Ojca Świętego Jana Pawła II, że wierni świeccy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła. Ojciec Święty wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej,jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich.

Akcja Katolicka była w II RP żywa i przyniosła wiele owoców.Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna – powiedział nasz Ojciec Święty. Słowa te dla biskupów polskich stanowiły wezwanie i były  nakazem włączenia – poprzez Akcję Katolicką – ludzi świeckich w budowanie i rozwój Kościoła Chrystusowego w naszej Ojczyźnie.

 

Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi, postanowili powołać do życia Akcje Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską,  dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okoliczności, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK n. 33)

Akcja Katolicka jest zatem stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą w bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego i statutu Akcja Katolicka w Polsce jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski działającym w całym kraju. W rozumieniu ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną.

Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. Świętem Akcji Katolickiej w Polsce jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Akcja Katolicka ma za zadanie współpracować z Kościołem, być pomocnikiem biskupów i proboszczów. Ma wykonywać zainicjowane przez siebie lub zlecone przez proboszczów zadania, współdziałać w dziele ewangelizacji i szeroko pojętym życiu Kościoła. Ma to być grupa wiernych parafian pracujących samodzielnie na rzecz Kościoła ale w bardzo ścisłym powiązaniu i za akceptacją proboszcza. Na szczeblu parafialnym funkcjonują Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

W naszej wspólnocie parafialnej powołanie Akcji Katolickiej poprzedziła kilkuletnia działalność Nieformalnego Koła Synodalnego, prowadzącego  dobrowolne szkolenie religijne. Członkowie grupy spotykali się raz w miesiącu w domach prywatnych. Wykładowcami byli zaprzyjaźnieni księża i profesorowie. W pracach koła szczególnym zaangażowaniem wyróżnili się Teresa i Michał Kryniccy, Maria i Witold Płotczykowie , Krystyna i Jan Podgórscy.

Krystyna i Jan Podgórscy byli też inicjatorami powołania Akcji Katolickiej przy Parafii pw. MB Ostrobramskiej. W 1993 roku za zgodą proboszcza ks. prof. płk. Jerzego Syryjczyka, powołany został Oddział Parafialny Akcji Katolickiej. Zgłosiło się osiemnastu członków założycieli, którzy musieli odbyć roczny staż kandydacki. Po roku działalności Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej zatwierdził oddział parafialny przy naszej parafii. Józef Kardynał Glemp zatwierdził skład pierwszego zarządu: prezes – Jan Podgórski, wiceprezes – Zdzisław Budzyński, sekretarz – Zdzisława Budyta i skarbnik – Maria Kołodziejska . Opiekunem oddziału został ksiądz proboszcz Jerzy Syryjczyk.

Jako zasadniczy cel działania Akcji Katolickiej w naszej parafii przyjęto prace formacyjne jej członków poprzez lekturę pism i wydawnictw kościelnych, analizowanie Pisma Świętego, studiowanie niektórych dokumentów Soboru Watykańskiego II, dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie modlili się i brali czynny udział w przygotowaniu i organizacji świąt i uroczystości kościelnych, także istotnych dla życia parafii wydarzeń, jakimi były: nawiedzenie figury Matki Bożej z Fatimy i obrazu Jezusa Miłosiernego, poświęcenie nowego obrazu patronki parafii, Matki Bożej Ostrobramskiej, Drugie Misje Święte, nawiedzenie obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, jubileusz 65-lecia wybudowania kaplicy i 30-lecie nowego kościoła, poświęcenie i odsłonięcie popiersia Jana Pawła II. Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w przygotowaniu świąt kościelnych, takich jak Triduum Paschalne i Boże Ciało.

Akcja Katolicka organizowała otwarte spotkania z duszpasterzami, m.in. dotyczące uczestniczenia w liturgii Kościoła, opieki nad ludźmi starymi i chorymi, aborcji i eutanazja, poszanowania życia poczętego. Wiceprezes Zdzisław Budzyński opracowywał kilkuminutowe, niezwykle ciekawe recenzje najwartościowszych artykułów w prasie katolickiej, które wygłaszane były przed niedzielnymi Mszami św. Zachęcały wiernych do kupowania i czytania prasy katolickiej.

Każdego roku Akcja Katolicka organizowała wyjazd do Wilanowa na plac budowy Świątyni Świętej Opatrzności Bożej i wspierała finansowo to wielkie dzieło. Pielgrzymowała do sanktuariów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Archidiecezji Warszawskiej, do sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie oraz do Lwowa. Organizowano jedno lub kilkudniowe wyprawy szlakami sanktuariów maryjnych po południowym Mazowszu i Podlasiu, m.in. do Kodnia, Leśnej Podlaskiej, Drohiczyna, Ciechanowca, Zuzeli, a także do podwarszawskich miejscowości, takich jak Rokitnica i Laski.

Poza spotkaniami organizowanymi w każdy pierwszy piątek miesiąca, po wieczornej Mszy św. odprawianej w intencji Akcji Katolickiej, odbywały się spotkania szkoleniowe, a także integrujące o charakterze towarzyskim z okazji jubileuszów małżeńskich, opłatkowe z okazji Bożego Narodzenia, wielkanocnego „jajeczka”, imienin czy innych okazji rodzinnych członków oddziału.

Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w dorocznych i okolicznościowych imprezach i tygodniach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, także w zbiórkach pieniędzy na fundusz stypendialny im. Jana Pawła II i innych akcjach organizowanych przez parafię.

W drugiej kadencji Zarząd Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej pracował w składzie: prezes Barbara Bartoszczuk, wiceprezes Jan Boerner, sekretarz Maria Płotczyk i skarbnik Maria Kołodziejska. Z Oddziału ubyło dwóch członków, ale przybyło pięcioro nowych. Nowy zarząd zacieśnił współpracę z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej. Organizowano pielgrzymki do sanktuariów Roku Jubileuszowego. Na comiesięcznych spotkaniach Zdzisław Budzyński kontynuował cykl wykładów o żywotach świętych, zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich. Omawiano różne zagadnienia społeczne nauki Kościoła.

W trzeciej kadencji zarząd pozostał w niezmienionym składzie, uzupełniony jedynie o jeszcze jednego wiceprezesa – Zdzisława Budzyńskiego. Poza wykładami zajmował się szkoleniem i sprawami kulturalnymi, m.in. organizacją spotkań z autorami książek dotyczącymi wiary chrześcijańskiej. Zdzisław Budzyński zmarł po roku działalności w tej kadencji zarządu. W pogrzebie w Siennicy, jego rodzinnej miejscowości wzięli udział wszyscy zdrowi członkowie naszego oddziału.

 

Materialną pamiątką, którą Akcja Katolicka ufundowała i wniosła do naszej wspólnoty parafialnej,jest Krzyż Misyjny utrwalający pamięć o drugich Misjach Świętych przeprowadzonych w dniach 21–28 maja Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Wszelkie sprawy techniczne i logistyczne związane z zakupem na Podlasiu odpowiedniego drewna na krzyż, jego transportu do tartaku, obróbką stolarską, transportem do Boernerowa, w imieniu Akcji Katolickiej załatwiał Jan Pogórski. Na zakończenie Misji Świętych członkowie Akcji Katolickiej z pomocą kilku mężczyzn przenieśli krzyż z placu za kościołem i w obecności wiernych, osadzili go w wcześniej przygotowanej metalowej konstrukcję wystającej z betonowego fundamentu. Krzyż poświęcił Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź. Na krzyżu tym są zamocowane dwie metalowe tabliczki. Pierwsza z nich dotyczyła drugich Misji Świętych i była poświęcona 28 maja 2000 roku razem z Krzyżem Misyjnym. Druga upamiętnia trzecie Misje Święte przeprowadzone w dniach 12-16 listopada 2006 roku. Poświęcona została 16 listopada 2006 roku przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego na zakończenie trzecich Misji Świętych i na inaugurację obchodów 70-lecia parafii i 75-lecia budowy Boernerowa. Krzyż Misyjny stoi po lewej stronie, tuż po wejściu główną bramą na teren kościoła .

Druga pamiątką jest tablica jubileuszowa dla uczczenia 65. rocznicy budowy kaplicy i 30-lecia nowego kościoła. Została poświęcona 16 listopada 2001 roku przez proboszcza naszej parafii, ks. Jerzego Syryjczyka, Wikariusza Generalnego Ordynariatu Polowego. Tablica zamocowana jest w kruchcie kościoła, po lewej stronie drzwi do nawy głównej, obok postaci św. Maksymiliana Kolbe.

Przedstawiciele naszego oddziału: Barbara Bartoszczuk, Krystyna i Jan Podgórscy oraz Ksawera Kowalczyk czynnie uczestniczyli w pracach I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, który miał miejsce 19 listopada 2005 roku w Warszawie. W nowennie poprzedzającej Kongres w kościele św. Józefa uczestniczyło osiem osób z naszego oddziału.

Ogromne ożywienie laikatu, w tym członków Akcji Katolickiej, nastąpiło podczas przygotowań do dwóch jubileuszy: 75-lecia powstania Boernerowa (1932-2007) oraz 70-lecia parafii (1936-2006). W skład siedemnastoosobowego Komitetu Honorowego powołanego 15 lipca 2006 roku przez proboszcza ks. płk Jana Domiana, weszli członkowie Akcji Katolickiej: Barbara Bartoszczuk, Jan Boerner, Maria Płotczyk, Jan Podgórski i Jerzy Bogdan Raczek – sekretarz komitetu.

Rodzinne śpiewanie kolęd, jakie miało miejsce 28 stycznia 2007 roku, zdominowały rozśpiewane wielopokoleniowe rodziny: Podgórskich, Płotczyków, Wasielewskich i Sokołowskich. W skład delegacji parafii MB Ostrobramskiej składającej 21 kwietnia 2007 na wileńskiej Rossie wieniec na grobie, w którym spoczywa Matka Józefa Piłsudskiego i Serce Syna, znaleźli się przedstawiciele Akcji Katolickiej: Teresa Kaczmarek, Janina Kun i Jerzy Bogdan Raczek. Miało to miejsce podczas jubileuszowej pielgrzymki naszej parafii i Wojska Polskiego do Wilna w dniach 20-22 kwietnia 2007 roku .

Natomiast w skład delegacji przekazującej 2 maja 2007 roku wotum łączności naszej wojskowo-cywilnej wspólnoty w Boernerowie z Katedrą Polową Wojska Polskiego w Warszawie weszli: płk w st. sp. Jan Podgórski, założyciel i pierwszy prezes Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej, Barbara Bartoszczuk, prezes tegoż oddziału, reprezentująca wszystkie organizacje i stowarzyszenia laikatu działające w naszej parafii oraz pchor. Łukasz Olejniczak, przedstawiciel studentów i podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej.

Na zakończenie obchodów Jubileuszy Boernerowa i Parafii MB Ostrobramskiej odsłonięty został Pomnik-Kolumna z popiersiem płk. Ignacego Boernera. Po jego odsłonięciu i poświęceniu przed kolumną złożono wieńce i zapalono znicze. W delegacji społeczeństwa Boernerowa, składającej zapalone znicze uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej w składzie: Barbara Bartoszczuk, Maria Kołodziejska, Ksawera Kowalczyk i Jan Podgórski.

            W ramach pallotyńskiej akcji adopcji na odległość, nazywanej Adopcja Serca, Oddział Parafialny Akcji Katolickiej objął w 2015 roku opieką małego chłopczyka z Wybrzeża Kości Słoniowej. Celem tej akcji jest niesienie pomocy dzieciom w Afryce żyjącym w nędzy i pozbawionym środków do godnego życia i nauki.

           

            Niestety, z szeregów naszej Akcji Katolickiej Pan Bóg powołał do siebie św. pamięci: Zdzisława Budzyńskiego, Krystynę i Jana Podgórskich, Jana Kossowskiego, Stanisława Bacińskiego, Marię Kołodziejczyk Stanisława Leszczyńskiego, z powodów zdrowotnych zrezygnowało z członkostwa pięć osób, dwie osoby wyprowadziły się do innej miejscowości.

            Obecnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Wojskowo-Cywilnej Parafii pw. MB Ostrobramskiej na Boernerowie liczy 7-miu członków. Prezesem tego Oddziału jest mgr Barbara Bartoszczuk. Funkcję wiceprezesa pełni Jan Boerner, skarbnikiem jest Elżbieta Bacińska, a sekretarzem – piszący te słowa jest Jerzy Bogdan Raczek.