Chrzest

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobanie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849).

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadającemu przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872).

Do przyjęcia zadania RODZICA CHRZESTNEGO może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • wg. kan. 873 rodzice chrzestni to chrzestny i chrzestna czyli mężczyzna i kobieta;
  • ukończył 16 lat;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1). Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (kan. 874 §2).

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • akt urodzenia
  • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.
  • zgoda na przyjęcie sakramentu chrztu z parafii zamieszkania jeśli rodzice dziecka zamieszkują poza naszą parafią lub jeśli nie są rodziną wojskową.
  • jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym muszą przedstawić zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze katolickiej podpisane przez rodziców i rodziców chrzestnych.

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej miesiąc przed datą chrztu. Sakrament Chrztu Św. w naszej parafii sprawujemy  w każdą niedzielę miesiąca oraz w Boże Narodzenie i Wielkanoc o godz. 13:15. W czasie wakacji Sakramentu Chrztu Św. udzielamy na Mszy św. o godz. 12.00.
(w uzasadnionych przypadkach chrzty odbywają się również w soboty)